Dự án: Thép

Tên dự án
Thép
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thép
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thép làm cốt bê tông - Thanh cố định cốt - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật Steel for the reinforcement of concrete -- Headed bars -- Part 1: Requirements
  • Thép làm cốt bê tông - Thanh cố định cốt - Phần 2: Phương pháp thử (Steel for the reinforcement of concrete -- Headed bars -- Part 2: Test methods )
  • Thép làm cốt bê tông - Mối nối ống ren - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical splices of bars -- Part 1: Requirements
  • Thép làm cốt bê tông - Mối nối ống ren - Phần 2: Phương pháp thử (Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical splices of bars -- Part 2: Test methods)
  • Thép làm cốt bê tông - Mối nối ống ren - Phần 3: Đánh giá phù hợp Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical splices of bars -- Part 3: Conformity assessment scheme
  • FB Chat.txt