Dự án: Công ten nơ vận chuyển

Tên dự án
Công ten nơ vận chuyển
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Công ten nơ vận chuyển
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 104
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định (Series 1 freight ontainers — Classification, dimensions and ratings)
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Bộ phận định vị ở góc - Đặc tính kỹ thuật. (Series 1 freight containers — Corner and intermediate fittings — Specifications)
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 1: Công te nơ chở hàng thông thường (Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 1: General cargo containers for general purposes)
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Xếp tải và kẹp Series 1 freight containers — Handling and securing
 • Công-te-nơ chở hàng – Xếp dỡ công-te-nơ bằng xe nâng bên trong - Tính toán độ ổn định (Freight containers — Straddle carriers for freight container handling — Calculation of stability)
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Xếp tải và kẹp - Cơ sở lý luận cho ISO 3874:2017, Phụ lục A đến E Series 1 freight containers — Handling and securing — Rationale for ISO 3874:2017, Annexes A to E
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Cơ sở lý luận cho các tiêu chí kiểm tra kết cấu (Series 1 freight containers — Rationale for structural test criteria)
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 2: Công te nơ bảo ôn Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 2: Thermal containers
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 3: Công te nơ chứa chất lỏng, khí và hàng hoá khô có áp suất (Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk)
 • Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 5: Công te nơ mặt bằng và dựa vào mặt bằng (Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 5: Platform and platform-based containers)
 • FB Chat.txt