Dự án: Công nghệ nano

Tên dự án
Công nghệ nano
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Công nghệ nano
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 229
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ Nano – Đánh giá rủi ro cho vật liệu Nano. (Nanotechnologies — Nanomaterial risk evaluation)
  • Công nghệ Nano - Ống Cacbon Nano dạng huyền phù – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử. (Nanotechnologies — Carbon nanotube suspensions — Specification of characteristics and measurement methods)
  • Công nghệ nano – Hạt nano dạng bột – Đặc tính và phương pháp thử ((Nanotechnology — Nanoparticles in powder form — Characteristics and measurements)
  • Công nghệ Nano – Phép đo phân bố kích thước và hình dạng hạt bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). ((Nanotechnologies — Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy)
  • Công nghệ Nano – Phép đo phân bố kích thước và hình dạng hạt bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). (Nanotechnologies — Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy)
  • FB Chat.txt