Dự án: Nhiên liệu sinh học dạng rắn

Tên dự án
Nhiên liệu sinh học dạng rắn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Nhiên liệu sinh học dạng rắn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 238
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhiên liệu sinh học dạng rắn – Xác định hàm lượng tro Solid biofuels — Determination of ash content
  • Nhiên liệu sinh học dạng rắn – Xác định độ ẩm – Phương pháp sấy khô kiệt – Phần 1: Tổng độ ẩm – Phương pháp đối chứng (Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 1: Total moisture — Reference method)
  • Nhiên liệu sinh học dạng rắn – Xác định độ ẩm – Phương pháp sấy khô kiệt – Phần 2: Tổng độ ẩm – Phương pháp đơn giản (Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 2: Total moisture — Simplified method)
  • Nhiên liệu sinh học dạng rắn – Xác định độ ẩm – Phương pháp sấy khô kiệt – Phần 3: Độ ẩm trong mẫu phân tích chung Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry method — Part 3: Moisture in general analysis sample
  • Nhiên liệu sinh học dạng rắn – Chuẩn bị mẫu (Solid biofuels — Sample preparation)
  • Nhiên liệu sinh học dạng rắn – Xác định nhiệt trị (Solid biofuels — Determination of calorific value)