Dự án: Thực phẩm Halal

Tên dự án
Thực phẩm Halal
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thực phẩm Halal
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC/CASCO
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận Halal
  • Thực hành nông nghiệp tốt đối với sản phẩm Halal
  • Thức ăn chăn nuôi halal
  • Thực phẩm halal – Yêu cầu đối với quá trình giết mổ vật nuôi