Dự án: Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Tên dự án
Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC/F 14
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mật ong hữu cơ (Organic honey)
  • Rong biển hữu cơ (Organic seaweed)
  • Nấm hữu cơ (Organic mushroom)
  • Rau mầm hữu cơ Organic sprouts, shoots and microgreens
  • Yêu cầu đối với trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và trong thùng chứa (Organic crops in structures or containers)