Dự án: Robot

Tên dự án
Robot
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Robot
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 299
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vận hành robot công nghiệp – Chỉ tiêu tính năng và phương pháp thử Manipulating industrial robots -- Performance criteria and related test methods
  • Robot và thiết bị robot – Hệ thống tọa độ và chuyển động danh nghĩa Robots and robotic devices -- Coordinate systems and motion nomenclatures
  • Vận hành robot công nghiệp – Biểu thị đặc trưng Manipulating industrial robots -- Presentation of characteristics
  • Vận hành robot công nghiệp – Hướng dẫn thực hành trên thiết bị thử và thiết bị đo để xác định tính năng theo ISO 9283 (Manipulating industrial robots -- Informative guide on test equipment and metrology methods of operation for robot performance evaluation in accordance with ISO 9283)
  • Robot và thiết bị robot – Robot phức hợp (Robots and robotic devices -- Collaborative robots)