Dự án: Hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống nước thải phục vụ đô thị thông minh

Tên dự án
Hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống nước thải phục vụ đô thị thông minh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống nước thải phục vụ đô thị thông minh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn quản lý các công trình cấp nước và hệ thống nước thải – Phần 1: Mạng lưới phân phối nước uống (Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems – Part 1: Drinking water distribution networks)
  • Hướng dẫn quản lý các công trình cấp nước và hệ thống nước thải – Phần 2: Các họat động phân phối nước (Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems – Part 2: Waterworks)
  • Hướng dẫn quản lý các công trình cấp nước và hệ thống nước thải – Phần 3: Mạng lưới thu gom nước thải (Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems – Part 3: Wastewater collection networks)
  • Hướng dẫn quản lý các công trình cấp nước và hệ thống nước thải – Phần 3: Nhà máy xử lý nước thải, cơ sở xử lý bùn thải, trạm bơm và các cơ sở lưu giữ (Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems – Part 4: Wastewater treatment plants, sludge treatment facilities, pumping stations, retention and detention facilities)
  • FB Chat.txt