Dự án: Sản xuất thông minh

Tên dự án
Sản xuất thông minh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản xuất thông minh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 184
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp nâng cao năng lực kiểm soát và tối ưu hóa quá trình cho các hệ thống sản xuất - Phần 1: Khung và mô hình chức năng (Automation systems and integration — Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems — Part 1: Framework and functional model)
  • Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp nâng cao năng lực kiểm soát và tối ưu hóa quá trình cho các hệ thống sản xuất - Phần 2: Mô hình hoạt động và trao đổi thông tin (Automation systems and integration — Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems — Part 2: Activity models and information exchange)
  • Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp nâng cao năng lực kiểm soát và tối ưu hóa quá trình cho các hệ thống sản xuất - Phần 3: Thẩm định và xác nhận (Automation systems and integration — Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems — Part 3: Verification and validation)
  • Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Đánh giá hiệu quả năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường - Phần 1: Tổng quan và nguyên tắc chung (Automation systems and integration — Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment — Part 1: Overview and general principles)
  • Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Đánh giá hiệu quả năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường - Phần 2: Quy trình đánh giá hiệu suất môi trường (Automation systems and integration — Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment — Part 2: Environmental performance evaluation process)
  • Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Đánh giá hiệu quả năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường - Phần 3: Quy trình tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu quả môi trường (Automation systems and integration — Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment — Part 3: Environmental performance evaluation data aggregation process)
  • Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Đánh giá hiệu quả năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường - Phần 5: Dữ liệu đánh giá hiệu quả môi trường (Automation systems and integration — Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing5 systems that influence the environment — Part 5: Environmental performance evaluation data)