Dự án: Bảo mật thông tin

Tên dự án
Bảo mật thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Lĩnh vực
Bảo mật thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bảo mật thông tin – Tiêu chí và phương pháp đánh giá bảo mật hệ thống sinh trắc học – Phần 1: Phần khung
  • Bảo mật thông tin – Tiêu chí và phương pháp đánh giá bảo mật hệ thống sinh trắc học – Phần 2: Hiệu suất nhận dạng sinh trắc học
  • Bảo mật thông tin – Tiêu chí và phương pháp đánh giá bảo mật hệ thống sinh trắc học – Phần 3: Trình bày phát hiện tấn công
  • Bảo mật thông tin – Kỹ thuật an toàn – Chuyển đổi dữ liệu xác thực – Phần 1: Giới thiệu chung
  • Bảo mật thông tin – Kỹ thuật an toàn – Mã hóa có xác thực
  • Bảo mật thông tin – Kỹ thuật an toàn – Yêu cầu công cụ kiểm tra và phương pháp hiệu chuẩn công cụ kiểm tra để sử dụng trong kiểm tra các kỹ thuật giảm thiểu tấn công không xâm lấn trong mô- đun mật mã – Phần 1: Công cụ và kỹ thuật kiểm tra
  • Bảo mật thông tin – Kỹ thuật an toàn – Yêu cầu công cụ kiểm tra và phương pháp hiệu chuẩn công cụ kiểm tra để sử dụng trong kiểm tra các kỹ thuật giảm thiểu tấn công không xâm lấn trong mô- đun mật mã – Phần 2: Kiểm tra phương pháp và thiết bị hiệu chuẩn