Dự án: Mỹ phẩm

Tên dự án
Mỹ phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Mỹ phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. HCM
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Xác định resorcinol bằng phương pháp HPLC
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Định tính, định lượng methylisothiazolinone bằng phương pháp HPLC
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Định tính, định lượng methylchlorothiazolinone bằng phương pháp HPLC
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng arsen (As) bằng phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP/MS) sau khi phân hủy bằng áp lực
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng cadimi (Cd) bằng phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP/MS) sau khi phân hủy bằng áp lực
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng chì (Pb) bằng phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP/MS) sau khi phân hủy bằng áp lực
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng antimon (Sb) bằng phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP/MS) sau khi phân hủy bằng áp lực
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng ethanol bằng phương pháp GC-FID
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng methanol bằng phương pháp HS-GC-FID
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng Alpha Terthienyl trong mỹ phẩm bằng kỹ thuật HPLC
 • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích - Phát hiện và định lượng 1,4 - dioxan trong mỹ phẩm bằng kỹ thuật HS-GC/MS
 • FB Chat.txt