Dự án: Nguyên liệu hóa dược

Tên dự án
Nguyên liệu hóa dược
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Nguyên liệu hóa dược
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Hội đồng Dược điển Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Clindamycin hydroclorid
  • Celulose acetat
  • Celulose vi tinh thể
  • Ethanol
  • Ethanol 96%
  • Các ethanol loãng
  • Methylcelulose
  • Piperacilin natri
  • Isoniazid
  • Triglycerid mạch trung bình