Dự án: Ký hiệu

Tên dự án
Ký hiệu
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Ký hiệu
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Kiến trúc quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy định chung – Ký hiệu trên bản vẽ mặt bằng
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Ký hiệu trên sơ đồ điện
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Ký hiệu trang thiết bị kỹ thuật và đường ống
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Ký hiệu đường ống
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Ký hiệu cấp và thoát nước trên bản vẽ thi công
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Ký hiệu sưởi, thông gió trên bản vẽ thi công
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Ký hiệu các bộ phận cấu tạo ngôi nhà
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Ký hiệu các cấu kiện xây dựng
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Hồ sơ thiết kế kiến trúc
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu trên bản vẽ và hồ sơ thiết kế - Hồ sơ thiết kế thi công