Dự án: Thông số và kích thước cơ bản

Tên dự án
Thông số và kích thước cơ bản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Thông số và kích thước cơ bản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Kiến trúc quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy định chung – Chữ và chữ số trong bản vẽ xây dựng
  • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy định chung – Bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên
  • Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Thể hiện kích thước mô đun, đường và lưới mô đun
  • Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
  • Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Kết cấu chế tạo sẵn
  • Bản vẽ xây dựng – Trình bày bản vẽ - Tỷ lệ
  • Bản vẽ xây dựng – Trình bày bản vẽ - Phương pháp chiếu
  • Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc thể hiện các chi tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn