Dự án: Thể dục thể thao

Tên dự án
Thể dục thể thao
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Thể dục thể thao
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thiết bị dù lượn – Dù lượn – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với độ bền kết cấu
  • Thiết bị dù lượn – Dù lượn – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử để phân loại đặc tính an toàn bay
  • Thiết bị dù lượn – Đai ngồi – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử độ bền
  • Thiết bị dù lượn – Dù khẩn cấp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
  • FB Chat.txt