Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Tin học hóa
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tiêu chuẩn quốc gia về đặc tả tập dữ liệu cho cổng dữ liệu mở
  • Tiêu chuẩn quốc gia về các yêu cầu và các khả năng của IoT cho dữ liệu lớn (Big Data)
  • Tiêu chuẩn quốc gia về các yêu cầu chung và các khả năng quản lý thiết bị IoT
  • Tiêu chuẩn quốc gia về Hướng dẫn bảo mật và riêng tư cho IoT
  • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về các khả năng IoT hỗ trợ các thiết bị đeo tay và các dịch vụ liên quan