Dự án: Viễn thông

Tên dự án
Viễn thông
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Lĩnh vực
Viễn thông
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Viễn thông
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất- Các yêu cầu
  • Chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất- Các yêu cầu
  • Đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số
  • Lỗi bit của các đường truyền dẫn số- Các yêu cầu
  • Chất lượng kênh thuê riêng SDH- Các yêu cầu
  • Giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH - Các yêu cầu
  • Tiêu chuẩn IPv6 đối với thiết bị nú
  • Chất lượng dịch vụ VoLTE-Các yêu cầu