Dự án: Khí tượng thủy văn

Tên dự án
Khí tượng thủy văn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng Cục Khí tượng Thủy văn
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quan trắc KTTV - Phần 16: Chỉnh biên lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thủy triều
  • Quan trắc KTTV - Phần 17: Chỉnh biên lưu lượng chất lơ lửng nước sông
  • Quy trình hiệu chuẩn ra đa thời tiết