Dự án: Địa chất và khoáng sản

Tên dự án
Địa chất và khoáng sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục ĐC và KSVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 10. Ph ương pháp vi hệ cực trong lỗ khoan
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 11. Phương pháp hội tụ dòng trong lỗ khoan (MLL)
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 12 Phương pháp đo cảm ứng điện từ
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 13. Phương pháp thế điện tự phân cực
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 14. Phương pháp thế điện tự phân cực kích thích (PP)
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 15. Phương pháp đồng vị phóng xạ gamma
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 16. Phương pháp sóng âm
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 17. Phương pháp đo mùn khoan
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 18 Phương pháp đo góc cắm của các lớp đất đá
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 19. Phương pháp hình ảnh (carmera) trong lỗ khoan
 • Địa vật lý lỗ khoan - Phần 20. Phương pháp hiệu chuẩn máy đo phổ gamma lỗ khoan
 • Xác định hàm lượng công nghiệp khoáng sản wolastoni - Phần 1. Phương pháp khảo sát và yêu cầu chất lượng
 • Xác định hàm lượng công nghiệp khoáng sản wolastoni - Phần 2. Phương pháp lấy mẫu, gia công và phân tích
 • Xác định hàm lượng công nghiệp khoáng sản wolastoni - Phần 3. Phương pháp xác định hàm lượng khoáng vật
 • Xác định hàm lượng công nghiệp khoáng sản wolastoni - Phần 4. Yêu cầu chất lượng tinh quặng wolastoni
 • Điều tra Địa chất biển ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 1. Yêu cầu chung
 • Điều tra Địa chất biển ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 2. Thành lập bản đồ Địa chất; bản đồ Địa chất môi truờng; bản đồ Tai biến Địa chất - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra Địa chất đới biển nông ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 3. Tìm kiếm khoáng sản - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra Địa chất biển ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 4. Các dạng công tác nghiên cứu chuyên đề - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra Địa chất biển ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 5. Công tác chuẩn bị lập đề án - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra Địa chất về tài nguyên khoáng sản rắn đới biển nông ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 6. Công tác thực địa - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra Địa chất đới biển nông ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 7. Công tác văn phòng - Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra Địa chất biển ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000- Phần 8. Các tài liệu báo cáo kết quả điều tra cơ bản- Yêu cầu kỹ thuật
 • Điều tra Địa chất biển ven bờ (0-30 m nước) tỷ lệ 1:100.000 -1:50.000 - Phần 9. Quy trình thi công khoan biển bằng giàn khoan tự nâng GKB-02
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 1. Yêu cầu chung
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000)- Phần 2. Phân cấp mức độ phức tạp của điều kiện Địa chất công trình - Yêu cầu kỹ thuật
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 3. Giai đoạn chuẩn bị và lập đề án - Yêu cầu kỹ thuật
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 4. Giai đoạn thi công đề án - Yêu cầu kỹ thuật
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 5. Giai đoạn lập báo cáo kết quả - Yêu cầu kỹ thuật
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 6. Đặc trưng điều kiện Địa chất công trình phân vùng theo mức độ thuận lợi để quy hoạch và xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 7. Thí nghiệm đổ nước trong hố đào - Phương pháp của A.K.Bônđưrep.
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 8. Thí nghiệm đổ nước trong hố đào - Phương pháp của N.X. Netxterôp
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 9. Thí nghiệm đổ nước trong lỗ khoan- Phương pháp của V.M.Naxberg
 • Lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1.25.000) - Phần 10. Thí nghiệm đổ nước trong lỗ khoan- Phương pháp của G.l.Barenblat và B.l.Sextacop
 • Điều tra Địa chất đô thị - Phần 1: Thuật ngữ và Định nghĩa
 • Điều tra Địa chất đô thị - Phần 2: Điều tra điều kiện phát triển không gian ngầm và xây dựng công trình - Yêu cầu chung
 • Điều tra Địa chất đô thị - Phần 3: Điều tra điều kiện phát triển không gian ngầm và xây dựng công trình - Yêu cầu về điều tra địa chất khu vực
 • Điều tra Địa chất đô thị - Phần 4: Điều tra điều kiện phát triển không gian ngầm và xây dựng công trình - Yêu cầu điều tra các khu vực trọng điểm
 • Điều tra Địa chất đô thị - Phần 5: Cơ sở dữ liệu địa chất đô thị
 • Điều tra Địa chất đô thị - Phần 6: Sản phẩm và ứng dụng
 • FB Chat.txt