Dự án: Đất đai

Tên dự án
Đất đai
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục quản lý đất đai
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia-Cơ sở dữ liệu giá đất – Yêu cầu về dữ liệu giá đất
  • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia – Cơ sở dữ liệu Điều tra cơ bản về đất đai – Yêu cầu dữ liệu về điều tra cơ bản đất đai.
  • Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia Yêu cầu về cơ sở dữ liệu địa chính
  • Yêu cầu về cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai