Dự án: Phòng chống thiên tai

Tên dự án
Phòng chống thiên tai
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Phòng chống thiên tai
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Cửa van, khe van bằng thép Phần 1. Yêu cầu thiết kế
 • Cửa van, khe van bằng thép. Phần 2. Yêu cầu chế tạo và lắp ráp.
 • Hồ chứa nước – Xác định các mực nước đặc trưng
 • Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tưới phun mưa Phần 1. Quy định chung
 • Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tưới phun mưa Phần 2. Tưới cho cây công nghiệp ngắn ngày
 • Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tưới phun mưa Phần 3. Tưới cho rau, màu
 • Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tưới ngầm
 • Hệ thống tưới tiêu – Kỹ thuật tiêu ngầm
 • Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông
 • Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê
 • Công trình giám sóng gây bồi bảo vệ bờ biển
 • Công trình thủy lợi - Đất nhiễm mặn - Quy trình rửa mặn