Dự án: Lâm nghiệp

Tên dự án
Lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Giống cây lâm nghiệp - Vườn giống
 • Chế phẩm bảo quản gỗ. Phần 1: Phương pháp xác định hiệu lực phòng chống Mọt cám nâu Lyctus brunneus (Stephens).
 • Chế phẩm bảo quản gỗ. Phần 2: Phương pháp xác định hiệu lực phòng chống hà biển hại gỗ
 • Gỗ - Phương pháp định loại gỗ từ đặc điểm cấu tạo thô đại và hiển vi
 • Gỗ và sản phẩm từ gỗ - Chuỗi giám sát hành trình
 • Gỗ - Quy định về danh pháp
 • Chất kết dính dùng cho sản phẩm gỗ Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
 • Chất kết dính dùng cho sản phẩm gỗ. Phần 2: Xác định độ bền kéo mối nối
 • Chất kết dính dùng cho sản phẩm gỗ. Phần 3: Xác định cường độ chịu cắt.
 • Gỗ sấy Phần 2: Xác định các chỉ tiêu chất lượng (ứng suất dư, mức độ nứt vỡ, biến dạng và biến màu).
 • Gỗ sấy. Phần 3: Phân cấp chất lượng
 • Mây và các sản phẩm từ mây. Phần 1: Các khuyết tật và phân loại.
 • Mây và các sản phẩm từ mây. Phần 2: Xác định tính chất vật lý và cơ học
 • Tre và các sản phẩm từ tre - Xác định tính chất vật lý và cơ học
 • Giống cây lâm nghiệp – Cây trội
 • Giống phục tráng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Cấp dự báo cháy rừng - Phương pháp xác định
 • Chuồng, trại nuôi các loài linh trưởng – Yêu cầu kỹ thuật.