Dự án: Nông lâm thủy sản thực phẩm

Tên dự án
Nông lâm thủy sản thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Nông lâm thủy sản thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TT Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thuỷ sản - Cục QLCL NLS và TS
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cá ngừ đông lạnh – Yêu cầu kỹ thuật
  • Rong nho
  • Thanh long sấy dẻo
  • Thanh long đông lạnh
  • Quả chanh dây đông lạnh
  • Chanh dây sấy dẻo
  • Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phần…: Phương pháp Realtime PCR để phát hiện và định lượng sự kiện chuyển gen MON87460 ở ngô.
  • Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phần…:Phương pháp Realtime PCR để phát hiện và định lượng sự kiện chuyển gen MON87427 ở ngô.
  • Thực phẩm - Phát hiện và định lượng sinh vật biến đổi gen ở ngô bằng phương pháp Realtime PCR. Phần 1: Yêu cầu chung
  • FB Chat.txt