Dự án: Thủy sản

Tên dự án
Thủy sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thủy sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam - Viện Nghiên cứu Hải sản
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nước nuôi trồng thủy sản: Nuôi cá tra thâm canh – Yêu cầu chất lượng
  • Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới mành – Thông số kích thước cơ bản.
  • Thiết bị khai thác thủy sản – Lưới vây cá cơm – Thông số kích thước cơ bản.
  • Giống cua biển – Yêu cầu kỹ thuật
  • Hầm bảo quản trên tàu cá - Yêu cầu kỹ thuật
  • Chất lượng sản phẩm kích dục tố cho cá đẻ (HCG) – Yêu cầu kỹ thuật
  • Cảng cá - Yêu cầu chung
  • Phương pháp cảm quan đánh giá chất lượng mực ống.