Dự án: Chăn nuôi

Tên dự án
Chăn nuôi
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Chăn nuôi
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Chăn nuôi
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng Cyanuric acid, Melamine - phương pháp sắc ký lỏng - khối phổ hai lần (LC-MS/MS)
 • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng Ammelide, Dicyandiamide - phương pháp sắc ký lỏng - khối phổ hai lần (LC-MS/MS)
 • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nitrat và nitrit - Phương pháp đo màu
 • Thức ăn chăn nuôi - Xác định ure và nitơ amoniac
 • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl
 • Quy trình kiểm tra năng suất cá thể vật nuôi để làm giống. Phần xx - bò đực giống
 • Quy trình kiểm tra năng suất cá thể vật nuôi để làm giống. Phần xxx – dê đực giống
 • Quy trình kiểm tra năng suất cá thể vật nuôi để làm giống. Phần xxx - thỏ đực giống
 • Quy trình kiểm tra năng suất cá thể vật nuôi để làm giống. Phần xxx - trâu đực giống
 • Quy trình kiểm tra năng suất cá thể vật nuôi để làm giống. Phần xxx - ngựa đực giống
 • Chó H’Mông cộc đuôi – Yêu cầu kỹ thuật
 • Chó Lài sông Mã – Yêu cầu kỹ thuật
 • Thực hành nông nghiệp tốt. Phần 3: Chăn nuôi
 • Quy trình khảo nghiệm, kiểm định sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi