Dự án: Phân bón

Tên dự án
Phân bón
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Phân bón
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phân bón - Xác định polyphenol bằng phương pháp đo quang
 • Phân bón - Xác định Myo - Inositol bằng phương pháp sắc ký lỏng
 • Phân bón - Xác định các nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP)
 • Phân bón - Xác định hàm lượng Vitamin K bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Phân bón - Xác định hàm lượng Vitamin B7 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Phân bón - Phát hiện và định lượng Bacillus pumilus bằng phương pháp Realtime PCR
 • Phân bón - Phát hiện và định lượng Lactobacillus spp. bằng phương pháp Realtime PCR
 • Phân bón - Phát hiện và định lượng Bacillus subtilis bằng phương pháp phân tích trình tự gen
 • Phân bón - Phát hiện và định lượng Bacillus thuringiensis bằng phương pháp phân tích trình tự gen
 • Phân bón - Phát hiện và định lượng Saccharomycetes spp.bằng phương pháp phân tích trình tự gen
 • Phân bón - Phát hiện và định lượng Vi sinh vật phân giải kali bằng phương pháp phân tích trình tự gen
 • Phân bón - Phát hiện và định lượng Streptomyces spp. bằng phương pháp phân tích trình tự gen