Dự án: Bảo vệ thực vật

Tên dự án
Bảo vệ thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Bảo vệ thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với vòi voi đục quả mận Conotrachelus nenuphar (Herbst)
  • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy đỏ Tây Ấn Selenaspidus articulatus (Morgan)
  • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với Ngài đục quả mận Grapholita funebrana Treitschke, Ngài hại quả phương Đông Grapholita molesta Busck, Ngài hại quả anh đào Grapholita packardi Zeller và Ngài hại mận Grapholita prunivora Walsh
  • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với ngài cải bắp Mamestra brassicae Linnaeus
  • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với loài ruồi đục quả Bactrocera correcta Bezzi
  • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây hại thực vật. Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với virus ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus)
  • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây hại thực vật. Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với virus TRSV (Tobacco Ringspot Virus)
  • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây hại thực vật. Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với virus ToRSV (Tomato Ringspot Virus)
  • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây hại thực vật. Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với virus gây bệnh khảm lá sắn Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)