Dự án: Đường thủy

Tên dự án
Đường thủy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Đường thủy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Đường thủy nội địa VN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Luồng đường thủy nội địa –Yêu cầu thiết kế công trình chỉnh trị