Dự án: Hàng hải

Tên dự án
Hàng hải
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Hàng hải
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục HH VN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phân loại các Đài Thông tin duyên hải trong Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam
  • Phương pháp tính toán, xác định tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải