Dự án: Đăng kiểm

Tên dự án
Đăng kiểm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Đăng kiểm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Đăng kiểm VN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phương tiện giao thông đường sắt – Hệ thống cửa thân xe
  • Phương tiện giao thông đường sắt – Hệ thống cảnh báo hành khách – Các yêu cầu hệ thống
  • Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp thử kết hợp cho các hệ thống kéo
  • Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống đường ống biển - Quản lý tính toàn vẹn
  • Tiêu chuẩn quốc gia về bình chịu áp lực và hệ thống đường ống công nghệ lắp đặt trên phương tiện thăm dò, khai thác và xử lý dầu khí trên biển - Kiểm tra dựa trên cơ sở rủi ro - Phần 1: Phương pháp kiểm tra dựa trên cơ sở phân tính rủi ro.