Dự án: Khoáng sản, luyện kim

Tên dự án
Khoáng sản, luyện kim
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Khoáng sản, luyện kim
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Bộ Công Thương
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thiết kế, thi công, nghiệm thu xây dựng giếng đứng trong điều kiện mỏ Việt Nam
 • Quy trình xác định hàm lượng Au trong tinh quặng antimon bằng phương pháp nung luyện và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)
 • Quy trình xác định hàm lượng Sb trong tinh quặng antimon bằng phương pháp chuẩn độ
 • Quy trình xác định hàm lượng Ag trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)
 • Quy trình xác định hàm lượng As trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quy trình xác định hàm lượng Pb trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quy trình xác định hàm lượng Cu trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quy trình xác định hàm lượng Sn trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quy trình xác định hàm lượng Cd trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quy trình xác định hàm lượng Se trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quy trình xác định hàm lượng Bi trong tinh quặng antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quy trình xác định hàm lượng Au trong xỉ antimon bằng phương pháp chiết dung môi và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)
 • Quy trình xác định hàm lượng Sb trong xỉ antimon bằng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử nguồn plasma cao tần cảm ứng (ICP-OES)
 • Quặng tinh thiếc – Phương pháp xác định hàm lượng Chì (Pb) bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử (F-AAS)