Dự án: Sản phẩm ống nhựa

Tên dự án
Sản phẩm ống nhựa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm ống nhựa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống ống chất dẻo dung để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà - Ống và phụ tùng Poly vinyl clorrua) không dẻo (PVC-U)
  • FB Chat.txt