Dự án: Phương pháp phân tích vi sinh vật trong thực phẩm

Tên dự án
Phương pháp phân tích vi sinh vật trong thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phương pháp phân tích vi sinh vật trong thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc – Phương pháp sử dụng thạch Symphony
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện nhanh Salmonella – Phương pháp sử dụng thạch IRIS Salmonella