Dự án: Sản phẩm thuốc lá thế hệ mới

Tên dự án
Sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 126/SC 3
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sản phẩm hóa hơi – Máy hóa hơi phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn
  • Thuốc lá – Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn với chế độ hút trong điều kiện cường độ cao
  • Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá – Xác định hoạt độ nước
  • Thuốc lá thế hệ mới – Thuật ngữ và định nghĩa
  • Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá – Xác định nitrosamin đặc hiệu của thuốc lá – Phương pháp LC-MS/MS
  • Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá – Xác định các hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) – Phương pháp GC-MS và GC-MS/MS