Dự án: Địa chất và khoáng sản

Tên dự án
Địa chất và khoáng sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Địa chất và khoáng sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục ĐC và KSVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 1 - Yêu cầu chung
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 2- Yêu cầu kỹ thuật thi công địa vật lý lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 3- Công tác văn phòng, lập báo cáo địa vật lý lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 4- Phương pháp gamma tự nhiên trong lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 5- Phương pháp gamma mật độ trong lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 6- Phương pháp gamma chọn lọc trong lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 7- Phương pháp phổ gamma lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 8- Phương pháp nơtron trong lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Địa vật lý lỗ khoan: Phần 9- Phương pháp nhiệt độ trong lỗ khoan
 • Đất, đá quặng chì kẽm – Phần 1: Xác định hàm lượng silic dioxit SiO2 - Phương pháp khối lượng
 • Đất, đá quặng chì kẽm – Phần 2: Xác định hàm lượng chì, kẽm - Phương pháp hấp thụ nguyên tử, phương pháp chuẩn độ.
 • Đất đá quặng chì kẽm – Phần 3: Xác định hàm lượng bạc, bísmut, cadimi - Phương pháp hấp thụ nguyên tử
 • Đất đá quặng chì kẽm – Phần 4: Xác định hàm lượng Lưu huỳnh (S) - Phương pháp khối lượng
 • Đất đá quặng chì kẽm – Phần 5: Xác định hàm lượng Sắt tổng (TFe) - Phương pháp đo quang
 • Đất đá quặng chì kẽm – Phần 6: Xác định hàm lượng asen - Phương pháp hấp thụ nguyên tử
 • Đất, đá quặng – Phần 1: Xác định thành phần khoáng vật sét, kaolin bằng phương pháp rơnghen nhiễu xạ
 • Đất, đá quặng – Phần 2: Xác định thành phần khoáng vật sét, kaolin bằng phương pháp nhiệt vi sai
 • Lập bản đồ Địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) - Phần 1.Yêu cầu chung
 • Lập bản đồ Địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) - Phần 2. Yêu cầu kỹ thuật lập, thi công đề án.
 • Lập bản đồ Địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) - Phần 3. Yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc lỗ khoan và bố trí lỗ khoan
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Hút nước thí nghiệm - Phần 4: Thời lượng hút nước - Yêu cầu kỹ thuật khi quan trắc động thái nước
 • Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Hút nước thí nghiệm - Phần 5: Tiến hành hút nước - Yêu cầu kỹ thuật khi lập báo cáo kết quả.
 • Lập bản đồ Địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 1. Yêu cầu chung
 • Lập bản đồ Địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 2. Xác định sơ đồ và đặc trưng, mức độ tác động và thời lượng hút nước.
 • Lập bản đồ Địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 3. Tiến hành hút nước.
 • Lập bản đồ Địa chất thủy văn - Hút nước thí nghiệm - Phần 4. Công tác chỉnh lý tài liệu hút nước.