Dự án: Khí tượng thủy văn

Tên dự án
Khí tượng thủy văn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục Khí tượng và Thủy văn
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 6: Mật độ trạm khí tượng thủy văn quốc gia
  • Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 14: Chỉnh biên mực nước và nhiệt độ nước sông
  • Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 15: Chỉnh biên lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thủy triều