Dự án: Viễn thám

Tên dự án
Viễn thám
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Viễn thám quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Viễn thám quang học đa phổ - Siêu dữ liệu viễn thám- Phần 1: Dạng ảnh thô, sản phẩm ảnh mức 2A, 3A - Yêu cầu kỹ thuật
  • Viễn thám quang học đa phổ - Ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao-Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức từ mức 1A, 2A, 3A, 3B-Yêu cầu kỹ thuật