Dự án: Hiệu quả năng lượng của tòa nhà

Tên dự án
Hiệu quả năng lượng của tòa nhà
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Hiệu quả năng lượng của tòa nhà
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KHCN xây dựng
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà – Phần 1: Giải thích và biện minh
  • Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Các chỉ số, yêu cầu xếp hạng và chứng chỉ - Phần 2: Giải thích và biện minh
  • FB Chat.txt