Dự án: Hệ thống giao thông thông minh

Tên dự án
Hệ thống giao thông thông minh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Hệ thống giao thông thông minh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường ĐHCN GTVT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống giao thông thông minh - Trao đổi dữ liệu với các thiết bị lắp đặt trên đường. Phần 1: Nguyên tắc chung và khung tài liệu cho các cấu hình ứng dụng. Phần 2: Trao đổi dữ liệu giữa trung tâm điều hành giao thông và thiết bị trên đường. Phần 3: Các cấu hình ứng dụng trao đổi dữ liệu