Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Kiểm thử các mô-đun mật mã trong môi trường hoạt động
 • Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn – Phương pháp kiểm thử và phân tích cho các bộ tạo bit ngẫu nhiên trong TCVN 11295:2016 và TCVN 8709-1:2011
 • Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn – Khung xác thực viễn sinh trắc sử dụng mô-đun bảo mật phần cứng sinh trắc học
 • Kỹ thuật an toàn Công nghệ thông tin – Yêu cầu về năng lực đối với kiểm thử viên và đánh giá viên bảo mật thông tin – Phần 1: Giới thiệu khái niệm và yêu cầu chung
 • Kỹ thuật an toàn Công nghệ thông tin – Yêu cầu về năng lực đối với kiểm thử viên và đánh giá viên bảo mật thông tin – Phần 2: Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và tính hiệu quả đối với kiểm thử viên TCVN 11295:2016
 • Kỹ thuật an toàn Công nghệ thông tin – Yêu cầu về năng lực đối với kiểm thử viên và đánh giá viên bảo mật thông tin – Phần 3: Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và tính hiệu quả đối với đánh giá viên TCVN 8709-1:2011
 • Kỹ thuật an toàn Công nghệ thông tin –Thuật toán mật mã – Phần 6: Mã hóa đồng cấu
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Chữ ký số mù - Phần 1: Tổng quan
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Chữ ký số mù - Phần 2: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Chữ ký số ẩn danh - Phần 1: Tổng quan
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Chữ ký số ẩn danh - Phần 2: Các cơ chế sử dụng một khóa công khai nhóm.
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Chia sẻ bí mật - Phần 1: Tổng quan
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Chia sẻ bí mật - Phần 2: Các cơ chế cơ bản.