Dự án: Nông sản

Tên dự án
Nông sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Nông sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tôm đông lạnh – Yêu cầu kỹ thuật
  • Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh - Yêu cầu kỹ thuật
  • Đường
  • Cùi nhãn sấy khô
  • Mía nguyên liệu – Lấy mẫu và phương pháp thử để xác định các chỉ tiêu chất lượng
  • FB Chat.txt