Dự án: Cơ điện Nông nghiệp

Tên dự án
Cơ điện Nông nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Cơ điện Nông nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy kéo nông nghiệp – Yêu cầu về phanh
  • Máy nông nghiệp – Máy kéo hai bánh – Yêu cầu kỹ thuật.
  • Máy nông nghiệp – Động cơ cỡ nhỏ - Phương pháp thử
  • Máy nông nghiệp –Máy kéo bốn bánh – Yêu cầu kỹ thuật.