Dự án: Thủy lợi, Phòng chống thiên tai

Tên dự án
Thủy lợi, Phòng chống thiên tai
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thủy lợi, Phòng chống thiên tai
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Quản lý xây dựng công trình
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan
  • Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
  • Tính toán các đặc trung thuỷ văn thiết kế
  • Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu gia cố lòng dẫn trong nước
  • Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu móng cọc trong nước
  • Thiết kế, thi công và nghiệm thu đường ống tưới - Phần 1. Thiết kế, Phần 2. Thi công và nghiệm thu
  • Máy bơm nước – Khảo nghiệm các thông số máy bơm (Yêu cầu kỹ thuật, Phương pháp khảo nghiệm)
  • Công trình thuỷ lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều - Phần 1 : Quản lý tưới; Phần 2: Kế hoạch dùng nước và phân phối nước
  • Công trình đầu mối hồ chứa - Đánh giá an toàn- Phần 1. Đập đất; Phần 2. Đập bê tông, bê tông cốt thép; Phần 3. Công trình dẫn, xả nước; Phần 4. Thiết bị cơ khí, điện
  • Thiết kế cống Phần 1. Cống có áp; Phần 2. Cống không áp