Dự án: Bảo vệ thực vật

Tên dự án
Bảo vệ thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Bảo vệ thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật Phần 2...: Yêu cầu cụ thể đối với Nhện nhỏ Thái Bình Dương Tetranychus pacificus McGregor
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2...: Yêu cầu cụ thể đối với ngài hại quả Thaumatotibia leucotreta Meyrick
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2...: Yêu cầu cụ thể đối với Ruồi đục quả táo Rhagoletis pomonella Walsh
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật. Phần 2-…: Yêu cầu cụ thể đối với Mọt đậu Mê-hi-cô Zabrotes subfaciatus (Boheman)
 • Thuốc bảo vệ thực vật: Phần 1 - Xác định hàm lượng hoạt chất Amicarbazone ; Phần 2 - Xác định hàm lượng hoạt chất Fluxapyroxad
 • Thuốc Bảo vệ thực vật: Phần 1 - Xác định Bacillus amyloliquefaciens bằng phương pháp PCR/Real time - PCR ; Phần 2 - Xác định Streptomyces lydicus bằng phương pháp PCR/Real time - PCR
 • Phân bón vi sinh vật: Phần 1 - Xác định Bacillus amyloliquefaciens bằng phương pháp PCR/Real time - PCR; Phần 2 - Xác định Streptomyces lydicus bằng phương pháp PCR/Real time - PCR
 • Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp Realtime PCR để phát hiện và định lượng sự kiện chuyển gen MON88017 ở ngô
 • Thực phẩm – Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – Phương pháp Realtime PCR để phát hiện và định lượng sự kiện chuyển gen MIR604 ở ngô
 • Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật. Phần 2-...: Yêu cầu cụ thể đối với nấm gây bệnh thối rễ Phytophthora cinnamomi- là dịch hại ngoại lai xâm hại của Việt Nam
 • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật. Phần 2-...: Yêu cầu cụ thể đối với virus gây bệnh chùn ngọn chuối Banana bunchy top virus - là dịch hại ngoại lai xâm hại của Việt Nam
 • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật. Phần 2-...:Yêu cầu cụ thể đối với virus gây bệnh sọc lá lạc Peanut stripe virus - là đối tượng KDTV của Việt Nam