Dự án: Lĩnh vực công nghệ thông tin

Tên dự án
Lĩnh vực công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Lĩnh vực
Lĩnh vực công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục An toàn thông tin
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn ứng dụng web
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quản lý điểm yếu an toàn thông tin
  • Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Lựa chọn, triển khai và vận hành các hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDPS)
  • Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An ninh mạng và các tiêu chuẩn ISO/IEC