Dự án: Truy xuất nguồn gốc 3

Tên dự án
Truy xuất nguồn gốc 3
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Truy xuất nguồn gốc 3
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
WG Truy xuất nguồn gốc
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quy định chung về truy xuất nguồn gốc