Dự án: Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon dioxit

Tên dự án
Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon dioxit
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon dioxit
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 265
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thu giữ carbon dioxide, vận chuyển và lưu trữ địa chất - Thuật ngữ và định nghĩa
  • Thu giữ cacbon dioxit, vận chuyển và lưu trữ địa chất - Hệ thống vận chuyển đường ống
  • Thu giữ carbon dioxide, vận chuyển và lưu trữ địa chất - Lưu trữ địa chất
  • Thu giữ carbon dioxide, vận chuyển và lưu trữ địa chất - Định lượng và kiểm tra xác nhận