Dự án: Nhựa phân huỷ sinh học

Tên dự án
Nhựa phân huỷ sinh học
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Nhựa phân huỷ sinh học
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 61/SC 14
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Nhựa – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 1: Nguyên tắc chung
  • Nhựa – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 2: Xác định hàm lượng các bon sinh học
  • Nhựa – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 3: Xác định hàm lượng polymer tổng hợp sinh học
  • Nhựa – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 4: Xác định hàm lượng khối lượng sinh học
  • Nhựa – Hàm lượng chất gốc sinh học – Phần 5: Công bố hàm lượng các bon sinh học, hàm lượng polymer tổng hợp sinh học và hàm hượng khối lượng sinh học
  • Nhựa – Xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn dưới các điều kiện thủy phân hiếu khí  - Phương pháp phân tích khí sinh học thoát ra
  • Nhựa – Phương pháp chuẩn bị mẫu để thử nghiệm sự phân huỷ sinh học