Dự án: Sản phẩm thuốc lá

Tên dự án
Sản phẩm thuốc lá
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm thuốc lá
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 126/SC 3
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thuốc lá làm nóng - Các yêi cầu
  • Thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng cacbon oxit
  • Thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng cac nito nito oxit