Dự án: Phân tích chất gây dị ứng trong thực phẩm

Tên dự án
Phân tích chất gây dị ứng trong thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phân tích chất gây dị ứng trong thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp miễn dịch – Phần 1: Yêu cầu chung
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp miễn nhiễm – Phần 2: Định lượng hạt phỉ bằng phép thử miễn dịch enzym sử dụng kháng thể đơn dòng và phát hiện axit bicinchoninic-protein
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 1: Yêu cầu chung
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 2: Cần tây (Apium graveolens) – Định lượng trình tự ADN đặc hiệu trong xúc xích bằng real-time PCR
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 3: Hạt phỉ (Corylus avellana) – Định lượng trình tự ADN đặc hiệu trong socola bằng real-time PCR
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 4: Hạt lạc (Arachis hypogaea) – Định lượng trình tự ADN đặc hiệu trong socola bằng real-time PCR
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 5: Cải bẹ xanh (Sinapis alba) và đậu tương (Glycine max) – Định lượng trình tự AND đặc hiệu trong xúc xích bằng real-time PCR
  • Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm – Yêu cầu chung và thẩm định phương pháp